Сопоставление текстов

  

Сура 6: Скот - Аят: 151

Коран (ар) - 6:151  قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
Кулиев (рус) - 6:151  Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы уразумеете. [1]
Абу Адель (рус) - 6:151  Скажи (им) (о, Посланник): «Приходите, я прочитаю то, что Господь ваш запретил вам: (Он завещал) чтобы вы ничего не придавали Ему в соучастники [никого, кроме Него, не обожествляли], и к родителям (проявляли искреннее) благодеяние (словами, делами, имуществом,…); и не убивайте ваших детей от бедности (которая постигла вас) – Мы дадим удел [пропитание] им и вам; и не приближайтесь к мерзким деяниям [к грехам], явным из них и скрытым; и не убивайте душу, которую запретил Аллах (убивать), иначе, как только по праву [как воздаяние за убийство; убийство прелюбодеев, познавших супружество; убийство вероотступника]. Это [то, что было перечислено] завещал Он вам, – чтобы вы уразумели [задумались] (и воздержались от ослушания Аллаха)!
Османов (рус) - 6:151  Скажи: "Придите, и я возвещу [вам] то, что заповедал вам ваш Господь, [который велел] не поклоняться наряду с Ним другим божествам, относиться к родителям с добром, не убивать своих детей, [опасаясь] бедности, - ибо Мы даруем удел и вам и им, - не совершать мерзостных поступков, ни явных, ни тайных; не убивайте человека ибо Аллах запретил это, за исключением тех случаев, когда у вас [на это] есть право. Все это заповедал вам Аллах, - быть может, вы образумитесь.
Порохова (рус) - 6:151  Скажи: «Придите, и прочту я вам,
Что ваш Господь вам запретил:
Не прочьте в равные Ему ничто другое;
К родителям своим благодеяйте;
Детей своих из страха обеднеть не убивайте, -
Прокормим Мы и вас, и их;
Постыдных дел ни явно, ни сокрыто не касайтесь;
И не лишайте жизни душу,
Которую Аллах запретной (для убийства сотворил),
Иначе, как по праву, (данному Самим Аллахом)» [2].
И это - то, что Он вам заповедал,
Чтоб вы уразумели это [3].
Крачковский (рус) - 6:151  Скажи: «Приходите, Я прочитаю то, что запретил вам ваш Господь: чтобы вы не придавали Ему ничего в сотоварищи; к родителям – добродеяние; не убивайте ваших детей от бедности – Мы прокормим их и вас; не приближайтесь к мерзостям, к явным из них и тайным; не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. Это завещал Он вам, – может быть, вы уразумеете!
Дизен, Къуртнезир (кр.тат) - 6:151  Де ки: Келинъ, Раббинъизнинъ сизге нелерни арам эткенини окъуйым: Онъа ич бир шейни ортакъ къошманъ, ана-бабагъа яхшылыкъ япынъ, факъырлыкъ къоркъусынен балаларынъызны ольдюрменъ -сизинъ де, оларнынъ да рызкъыны биз берирмиз- ; феналыкъларнынъ ашкярына да, гизлисине де якълашманъ ве Аллаh ясакълагъан джанны хакъсыз ерде къыйманъ! Иште, булар – Аллаhнынъ сизге эмир эткенлеридир. Умют этилир ки, тюшюнип анъларсынъыз.
Якубович (укр) - 6:151  Скажи: «Приходьте, я прочитаю вам про те, що заборонив вам Господь ваш: нікого не вважайте рівним Йому, якнайкраще ставтеся до батьків. Не вбивайте дітей своїх, боячись бідності, адже Ми наділяємо й вас, і їх. Не наближайтеся до огидних вчинків — явних і прихованих. Не вбивайте душі, вбивство якої заборонив Аллаг, якщо не маєте права на те. Він заповів вам це — можливо, ви зрозумієте!
Ас-Саади (рус) - 6:151  Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы уразумеете.

Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сообщить тем, кто запрещает дозволенное Им, об основных запретах, которые распространяются на всех людей и включают в себя запрещенные продукты питания, напитки, высказывания и поступки. Прежде всего, Аллах запретил приобщать сотоварищей к Нему, будь то один сотоварищ или несколько. Под приобщением сотоварищей к Аллаху подразумевается поклонение творениям наряду с Ним, возвеличивание их так, как следует возвеличивать Его одного, или посвящение им того, что надлежит посвящать Ему одному. Если раб воздерживается от всех форм приобщения сотоварищей к Аллаху, то он исповедует единобожие и искренне поклоняется Ему при любых обстоятельствах. Именно такое искреннее поклонение одному Аллаху и отказ от многобожия является обязанностью рабов перед Ним. Затем Аллах упомянул важнейшую обязанность рабов перед творениями и повелел делать добро родителям, говоря им любезные слова и обращаясь с ними самым лучшим образом. Любое слово и любой поступок, который приносит пользу родителям или доставляет им радость, является проявлением доброго отношения к ним, и если человеку удается надлежащим образом делать им добро, то он никогда не станет ослушаться их. Затем Всевышний запретил убивать мальчиков и девочек, опасаясь бедности и недостатка в продовольствии, как поступали бессердечные и несправедливые язычники во времена невежества. И если людям запрещено убивать своих собственных детей, опасаясь бедности, то они тем более не имеют права убивать своих детей без всякой причины или убивать чужих детей. Аллах обязался прокормить родителей вместе с их потомством, и пусть родители не думают, что это они обеспечивают своих детей пропитанием. Они не способны прокормить даже самих себя, и дети не доставят им никаких трудностей. Аллах запретил приближаться к мерзким поступкам, под которыми подразумеваются отвратительные тяжкие грехи. Они могут быть очевидными и сокрытыми, могут совершаться телом и душой. Аллах запретил даже приближаться к ним, и этот запрет является более выразительным, чем запрет совершать эти грехи, поскольку он распространяется на все поступки, которые предшествуют им или могут привести к ним. Он также запретил убивать мусульман и мусульманок, детей и взрослых, праведников и грешников, а также неверующих, неприкосновенность которых гарантируется мирным договором или соглашением. Однако человек может быть казнен, если он совершил прелюбодеяние после того, как вступил в брак, или убил другого мусульманина, или отрекся от ислама и покинул мусульманскую общину. Такие заповеди Аллах ниспослал Своим рабам для того, чтобы они уразумели, запомнили и соблюли их. Из этого следует, что рабы выполняют возложенные на них обязанности в зависимости от их способности размышлять и понимать.

Аль-Мунтахаб (рус) - 6:151  Скажи им (о Мухаммад!): "Приходите, я вам разъясню вещи, которые Аллах запретил, чтобы вы воздерживались от них. Он повелел не придавать Ему никаких сотоварищей, не относиться плохо к родителям, а делать им только добро, не убивать своих детей от бедности или страшась бедности. Не вы распределяете удел, а Мы даруем удел вам и вашим детям. Не совершайте скверных дел, ни скрытых, ни явных, как прелюбодеяние. Это ведь из самых скверных дел - явных, когда об этом знают другие, и тайных, что видит только Аллах. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, за исключением тех случаев, когда у вас на это есть право (например, исполнение судебного приговора). Аллах вам всё это заповедал не делать, и разум тоже подсказывает человеку отклоняться от этих дел. Может быть, вы уразумеете!


[1] Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Никому чувство ревности не присуще в такой мере, как Аллаху, и поэтому запретил Он как явные, так и сокрытые непристойные дела. И нет никого, что любил бы восхваления больше, чем Аллах, и поэтому Он Сам похвалил Себя». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие.

[2] См. С. 2, ст. 178 и 194; С. 17, ст. 33.

[3] Здесь - целевое «ля'алля». (Погрешность у И.Ю. Крачковского и Г.С. Саблукова.)