Къырым мусульманлары Диний идаресининъ тарафындан азырлангъан бу терджиме вастасынен арапча бильмеген Къырым мусульманлары Аллаhу Таалянынъ эмир ве ясакъларыны къырымтатар тилинде анъламакъ имкянларына наиль олалар. Окъуйыджыларны арапча теляфузгъа алыштырмакъ макъсадынен, Къур'ан сурелерининъ адлары ве аетлерден мисаль оларакъ алынгъан келимелер теджвид ве талим къаиделерине коре окъулувына олдукъча якъынлаштырылгъан алда язмагъа арекет этильди.
"Къур'ан-ы Керим ве изаатлы манасы" китабы Къырым мусульманлары муфтиятынынъ 15/10/2004 къабул эткен къарарына бинаэн нешир этильди.
(Данный перевод смыслов Корана на крымскотатарский язык подготовлен Духовным Управлением Мусульман Крыма, и утвержден к изданию решением от 15/10/2004)

Перевод: Cаит Дизен, Закир Къуртнезир