Сура 52: эт-ТУУР

Меккеде энген. 49 аеттир, адыны биринджи аетте кечкен ве узеринде Аз. Мусагъа Теврат энген, бойледже онынъ иляхий хитапкъа наиль олгъан Туур дагъындан алгъан.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-8 Туургъа яйылгъан индже тери усьтюне сатыр-сатыр язылгъан Китапкъа, Бейт-и Ма'муургъа, юксельтильген тавангъа, толу денъизге ант олсун ки, Раббинънинъ азабы мытлакъа юзь береджек. Онъа мани оладжакъ ич бир шей ёкъ.

(Емин этильген Туур – Медйенде Аз. Муса иляхий хитапкъа наиль олгъан дагъдыр. Китап – Теврат, Къур'ан я да Левх-и махфуздыр. Бейт-и Ма'муур исе, Кябе я да семада мелеклер таваф эткен макъамдыр).

9 О куню кок салланып чалкъаланыр.
10 Дагълар юргенден юрер.
11 Яланлагъанларнынъ вай алына о куню!
12 Ки, олар далгъан батыллары ичинде ойнап тургъанлардыр.
13-14 О куню джеэннем атешине итекленип атылырлар да, «Иште, яланлап тургъан атешинъиз будыр!» денилир.
15 Бир тылсымдырмы бу, ёкъса корьмейсинъизми?
16 Киринъ о ерге, сабыр этсенъиз де, сабыр этмесенъиз де, артыкъ сиз ичюн бирдир. Сиз анджакъ япкъанларынъызнынъ къаршылыгъына чарптырыладжакъсынъыз.
17-18 Шубесиз, (феналыкълардан) къорчалангъанлар Рабблерининъ озьлерине бергенлеринен севинерек, дженнетлерде ве нимет ичиндедирлер. (Зира) Рабблери оларны джеэеннем азабындан къорчалагъандыр.
19-20 Оларгъа: Япкъанларынъызгъа къаршылыкъ сыра-сыра тизильген курсилерге ясланаракъ, афиетнен ашанъ, ичинъ (денилир). Айрыджа, биз оларны, джейран козьлю урийлернен эвлендиргендирмиз.
21 Иман эткен ве сойларындан олгъанларда, иманда оларгъа табий олгъанлар (бар я)! Иште, биз, оларнынъ несиллерини де озьлерине къоштыкъ. Оларнынъ амеллеринден де бир шей эксильтмедик. Эр кес къазангъанлары къаршылыгъына бир рехиндир.

(Бойледже, иманлы баба ве онынъ иманлы зурриети дженнетке бирликте кирер. Бу Аллаhнынъ онъа балаларынен бирликте дженнетте яшамасы ичюн берген бир лютфидир. Ахиретте эр кес хайыр ве шерр – не япкъан олса, къаршылыгъыны аладжакъ. Инсан япкъанына рехин этильгенине коре, яхшы амеллерге кельген рехинни чезер. Аксини япса, джезагъа огъратылыр).

22 Оларгъа джанлары истеген мейвадан ве эттен бол-бол бердик.
23 О ерде къаршылыкълы къаде токъуштырырлар, амма бу ерде (ички себебинден) не сачмалав бардыр, не де гунахкъа кирюв.

(Дюньяда, ильк бакъышта джазибели корюнген ички алемлерининъ сонъунда сачмалыкълар, гунахлар ве сучлар бардыр. Дженнет шарабы исе, саргъошлыкъ дегиль, севинч ве бахтлылыкъ берген иляхий бир икрамдыр.

24 Хызметлерине берильген (къабугъында) сакълы инджи киби генчлер этрафларында кезип долашырлар.
25 Дженнетлилер бир-бирилерине дёнип сорарлар.
26 Дерлер ки: «Даа эвель биз, аилелеримиз арасында биле (иляхий азаптан) къоркъар эдик».
27 «Аллаh бизге лютф этти де, бизни вуджутнынъ ичини биле якъыджы рузгяр азабындан къорчалады».
28 «Акъикъатен, биз бундан эвель Онъа ялвара эдик. Чюнки, эйилик этиджи, мерхамет этиджи анджакъ Одыр».

(Тефсирджилер 24-нджи аетте кечкен «гъылман» келимесинен ифаде этильген ве хызмет ичюн долашкъан генчлернинъ, олардан эвель ольген балалары олгъаны фикрини къабул эткенлер. Аетлерден анълашылгъанына коре, дженнет эхли бир-бирилеринден вазиетлерини ве япкъанларыны сорарлар. Вазиетлерини анълаткъанда, дюньяда акъибетлеринден къоркъу дуйгъанларыны ве бу дуйгъу ичинде яшагъанларыны айтырлар. Вуджутнынъ ичини якъыджы сыджакъ ель манасына кельген «Семуум»дан яни джеэннем азабындан къуртулгъанларыны ифаде этерлер. Чюнки, булар Аллаhны бирлеерек, ибадетлерине девам эткен му'минлердир).

29 (Ресулым!) Сен огют бер. Раббинънинъ лютфи иле сен не бир кяхинсинъ, не де бир дели.
30 Ёкъса, олар: (О,) бир шаирдир; онынъ заман фелякетлерине огъравыны беклемектемиз дейлерми?
31 Де ки: Бекленъ. Мен де сизнен берабер беклегенлерденим.
32 Оларгъа акъыллары буны эмир этерми, ёкъса, олар ёлдан азгъан бир топлулыкъмы?
33 Яхут «Оны озю уйдырды!», дейлерми? Ёкъ, олар иман этмезлер.
34 Эгер догъру иселер, онъа бенъзеген бир сёз кетирсинлер.
35 Аджеба, олар ич бир яратыджы олмадан яратылдылармы? Ёкъса, озьлери яратыджылармы?
36 Ёкъса, коклерни ве ерни олар яраттылармы? Ёкъ! Олар бир тюрлю анълап инанмазлар.
37 Яхут Раббинънинъ хазинелери оларнынъ янындамы? Я да эр шейге аким олгъан олармы?
38 Ёкъса, олар усьтлерине чыкъып, гизли сырларны динълеген бир мердивенлери бармы? Ойле исе, динълегенлери ачыкъ бир делиль кетирсинлер.

(Инкярджыларгъа, мелеклернинъ сёзлерини ве оларгъа вахий этильгенни динълемек ичюн бир мердивенге саип олдулармы, дие сораларакъ, бунынъ джевабыны берювлери истенильмекте).

39 Ёкъса, къызлар Онынъ, огъуллар да сизинъми?
40 Ёкъса, сен олардан бир акъ истейсинъ де, бу себептен олар агъыр бир бордж астында эзильмектелерми?
41 Ёкъса, гъайбгъа аит бильгилер озь янларында да, олар язмакъталармы?
42 Яхут бир тузакъ къурмакъ истейлерми? Асыл тузакъкъа тюшеджеклер, инкярджылардыр.
43 Я да оларнынъ Аллаhтан башкъа бир танърысы бармы? Аллаh оларнынъ ортакъ къошкъан шейлеринден узакътыр.
44 Коктен тюшкен бир кутьле корьселер, «Бир-бири усьтюне топлангъан булутлардыр», дерлер.
45 Артыкъ чарпыладжакъ куньлерине къавушкъангъа къадар, оларны озь алларына ташла.

(Чарпыладжакъ куньлери – олюм я да Суургъа биринджи уфленилювидир).

46 О куню тедбирлери оларгъа ич бир файда бермез ве ярдым да корьмезлер.
47 Шубесиз, зулум эткенлерге, ондан башкъа да азап бар. Факъат чокълары бильмезлер.

(Бу, олюмлеринден эвель я да къабирде кореджек азапларыдыр. Бунынъ киби, дюньяда къытлыкънен, дженклерде магълюбиетнен ве бунъа бенъзеген шейлернен азапны таткъандырлар).

48 Раббинънинъ укмине сабыр эт. Чюнки, сен козьлеримиз огюндесинъ. Къалкъкъан вакътынъда да, Раббинъни хамд иле тесбих эт.
49 Гедженинъ бир къысмында ве йылдызларнынъ батышындан сонъ да, оны тесбих эт.

(Аетте кечкен ифаделер, акъшам, ятсы ве саба намазлары манасында ёрумлангъан. Бу вакъытларда намаз къылынувы я да «Субhааналлааhи ве биhамдиhи", диерек тесбихте булунылувы эмир этильген).