Сура 55: эр-РАХМААН

Меккеде энген. 78 аеттир. Ильк келиме олгъан «эр-рахмаан» суреге ад олгъан. Бу суреде Аллаhнынъ ниметлери сайыла. Булар сайылыр экен, бутюн шуурлы варлыкъларгъа хитабен: «О алда, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланламакътасынъыз?», манасындаки ает сыкъ-сыкъ текрар этилир.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-4 Рахмаан Къур'анны огретти. Инсанны яратты. Онъа беян этмекни огретти.
5 Кунеш ве ай бир эсапкъа коре (арекет этмекте)дир.
6 Осюмликлер ве тереклер седжде этерлер.

(«Осюмликлер» дие терджме этильген «неджм» келимеси «йылдыз» манасына да келир).

7 Кокни Аллаh юксельтти ве мизанны (ольчюни) О къойды.

(Кечкен аетлерде бильдирильгенине коре, озюне лакъырды этюв ве тюшюнюв хусусиетлери берильген инсан, дигер джанлылардан фаркълыдыр. Ай ве кунеш бельгиленген ве билинген бир олчюге коре, озь ёлларында акъып кетмектелер. Кок ве ер яратылгъан, араларында мусавийлик ве тертип теминленген).

8 Сакъын мусавийликни бозманъ.
9 Ольчюни адалетнен тутынъ ве эксик тартманъ.
10 Аллаh ерни джанлылар ичюн яраткъандыр.
11 О ерде мейвалар ве салкъымлы хурма тереклери бар.
12 Япракълы данелер ве хош къокъулы осюмликлер бар.
13 О алда, Рабинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
14 Аллаh инсанны пишкен чамургъа бенъзеген бир балчыкътан яратты.
15 Джинлерни махсус атештен яратты.
16 О алда, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
17 (О,) эки шаркънынъ ве эки гъарбнынъ Раббидир.

(Яз ве къыш мевсимлерине коре, догъув ве батувнынъ ерлери денъешкени ичюн, «эки шаркъ» ве «эки гъарб» табири къулланылгъан).

18 Ойле исе, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
19 Эки денъизни бир-бирине къавушмакъ узьре къоя къойгъан.
20 Араларында бир сед бардыр, бир-бирине кечип къарышмазлар.

(Тузлулыкъ фаркъы себебинен, эки денъиз арасында бир «тик сув табакъасы» – седи олгъаны, сонъки кешфиятлар нетиджесинде ортагъа чыкъарылды).

21 О алда, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
22 Экисинден де инджи ве мерджан чыкъар.
23 Шимди Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
24 Денъизде, юдже дагълар киби, юксельген гемилер де, Онынъдыр.
25 Ойле экен, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
26 Ер юзюнде олгъан эр джанлы ёкъ оладжакъ.
27 Анджакъ азамет ве икрам саиби Раббинъиз заты бакъий къаладжакъ.
28 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
29 Коклерде ве ерде булунгъан эр кес Ондан истер. О, эр ан яратмакъ алындадыр.

(Варлыкълар тиллери ве алларынен, ибадет, рызыкъ, афу этилюв ве бунъа бенъзеген меселелерде Аллаhтан ярдым истерлер. Аллаh тирильтмек, ольдюрмек, дегерли я да дегерсиз япмакъ, зенгин я да факъыр япмакъ, истегенге бермек ве бунъа бенъзеген ишлерде, эр ан кяинатта тасарруф этмектедир).

30 О алда, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
31 Эй, инсан ве джин! Сизинъ де эсабынъызны эльге аладжакъмыз.
32 Ал бу экен, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
33 Эй, джин ве инсан топлулыкълары! Коклернинъ ве ернинъ черчивесинден чыкъып кетмеге кучюнъиз етмекте исе, кечинъ. Анджакъ, буюк бир кучьнен чыкъып кете билирсинъиз.
34 Ойле исе, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
35 Усьтюнъизге атештен алев ве думан ёлланылар да, бир-биринъизни къуртаралмаз ве ярдымлашалмазсынъыз.
36 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
37 Кок ярылып да, къызаргъан ягъ ренкинде гуль киби олгъан вакъытта,
38 Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
39 Иште, о куню инсандан да, джинден де гунахы соралмаз.

(Чюнки, кок ярылгъанында яни къыямет къопаджагъында, къабирден чыкъувда я да махшерде инсанлар ве джинлер сымаларындан таныладжакълары ичюн, олардан бир шей соралмайджакъ).

40 О алда, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
41 Сучлылар, сымаларындан танылыр, перчемлеринден ве аякъларындан якъаланырлар.
42 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
43 Иште, бу сучлыларнынъ яланлагъанлары джеэннемдир.
44 Олар, джеэннемде къайнакъ сув ичинде долашыр турарлар.
45 Шимди Раббинъизнинъ ниметлеринден ангисини яланлай билирсинъиз?
46 Раббинънинъ узурында турмакътан къоркъкъан кимселерге эки дженнет бардыр.
47 Ойле экен, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангинисини яланлай билирсинъиз?
48 Эки дженнет де чешит-чешит тереклернен толудыр.
49 Ойле экен, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангинисини яланлай билирсинъиз?
50 Экисинде де акъып тургъан эки чокъракъ бардыр.
51 Ойле экен, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангинисини яланлай билирсинъиз?
52 Экисинде де эр тюрлю мейвалар чифт-чифт бардыр.
53 Ойле экен, Раббинъизнинъ ниметлеринден ангинисини яланлай билирсинъиз?
54 Эписи де орьтюлери атластан миндерлерге ясланырлар. Эки дженнетнинъ де мейвасынынъ джыйылувы якъындыр.
55 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
56 О ерлерде козьлерини ялынъыз къоджаларына чевирген гузеллер бар ки, булардан эвель оларгъа не инсан, не джин токъунгъандыр.
57 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
58 Санки олар якъут ве мерджандырлар.
59 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
60 Яхшылыкънынъ къаршылыгъы яхшылыкътан башкъа бир шейдирми?
61 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
62 Бу экисинден башкъа эки дженнет даа бар.
63 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
64 Бу дженнетлер къою ешильдирлер.
65 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
66 Экисинде де токътамадан фышкъыргъан эки чокъракъ бар.
67 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
68 Экисинде де эр тюрлю мейвалар, хурма ве нар бардыр.
69 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
70 Ичлеринде ахлякъы гузель, юзю гузель къадынлар бардыр.
71 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
72 Чадырлар ичинде саиплерине адалгъан урийлер бардыр.
73 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
74 Буларгъа олардан эвель не бир инсан, не бир джин токъунгъадыр.
75 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
76 Ешиль ястыкъларгъа ве алельхусус гузель тёшемелерге ясланырлар.
77 Ойле экен, Раббинъизнинъ анги ниметлерини яланлай билирсинъиз?
78 Буюклик ве икрам саиби Раббинънинъ ады юджелерден юджедир.