Сура 77: эль-МУРСЕЛААТ

Меккеде энген. 50 аеттир. «Ёлланылгъанлар» манасындаки «эл-мурселаат» келимесинен башлангъаны ичюн, суре бу адны алгъан. Тефсирджилер, «Ёлланылгъанлар» – алемнинъ идареджилигинен вазифедар бир къысым мелеклер ве я рузгярлар, яхут пейгъамберлер, яхут да Къур'ан аетлери ола биледжегини беян эткенлер.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Емин олсун, (эйиликлернен) бир-бирилери пешинден ёлланылгъанларгъа;
2 Шиддетле эсерек, (зарарлыларны) савурып аткъанларгъа;
3 (Акъикъат ве хайырларны) яйдыкъча-ягъанларгъа;
4 (Хакънен батылны) бир-бирилеринден гузельдже айыргъанларгъа;
5-6 (Аллаhкъа ёнельгенлерни) арындырмакъ, (яманларны) сакъындырмакъ ичюн, огют телкъин эткенлерге;
7 Билинъ ки, сизге ваде олунгъан шей керчеклешеджек!
8-11 Йылдызларнынъ ышыгъы сёндюрильген, кок къуббеси ярылгъан, дагълар уфалып савурылгъан ве пейгъамберлернинъ (умметлери акъкъында шаатлыкъ) вакъыты тайин этильген заман (артыкъ къыямет къопкъандыр).
12 (Бу аляметлер) насыл вакъыткъа кечиктирильгендир?
13 Айырма кунюне.
14 (Ресулым!) Айырма кунюнинъ не олгъаныны сен не ерден биледжексинъ!
15 О куню (Пейгъамберни ве ахиретни) ялан сайгъанларнынъ вай алына!
16 Биз (булар киби инкярджы олгъан) эвелькилерни эляк этмекдикми?
17 Сонъ аркъадакилерни де оларнынъ пешине такъаджакъмыз.
18 Иште, биз сучлуларгъа бойле япармыз!
19 О куню (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ вай алына!
20 (Эй, инсанлар!) Биз сизни зайыф бир сувдан яратмадыкъмы?
21-22 Иште, о сувны, белли бир муддетке къадар сагълам бир ерге ерлештирдик.
23 Биз бунъа кучь еткизгендирмиз. Ве бизим кучюмиз не буюктир!

(Аетке «Оны биз такъдир эттик ве биз не гузель такъдир этиджимиз» шеклинде де мана берильген).

24 О куню (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
25-26 Биз ер юзюни тирилерге ве олюлерге топланув ери япмадыкъмы?
27 Ер юзюнде юксек дагълар яраттыкъ, сизлерге татлы сувлар ичирдик.
28 О куню, (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
29 (Инкярджыларгъа о куню бойле денилир:) Ялан сайып кельдигинъиз азапкъа барынъ!
30-31 Учь пытакъкъа айырылгъан, (амма) не кольге берген, не де алевден къорчалайджакъ бир кольгеге барынъ.
32 О, сарай киби къоджаман къыгъылчым септирир.
33 Эр бир къыгъылчым санки бирер сары деве кибидир.
34 О куню, (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
35 Бу, (кяфирлер) лаф эталмайджакъ бир куньдир.
36 Оларгъа изин де берильмез ки, (сёзде) узюлерини беян этсинлер.
37 О куню, (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
38 (О заман бойле денилир:) Бу, айырды этюв кунюдир. Сизни ве сизден эвелькилерни бир ерге кетирдик.
39 (Азаптан къуртулувынъыз ичюн) бир ийленъиз бар исе, косьтеринъ манъа ийленъизни!
40 О куню, (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
41-42 Шубесиз, (о куню) такъва саиплери, кольгеликлерде ве чокъракъ башларында, джанлары чеккенинден чешит-чешит мейвалар арасында оладжакълар.
43 (Оларгъа:) «Япкъанларынъызнынъ къаршылыгъы оларакъ шимди афиетнен ашанъ, ичинъ», (денилир).
44 Иште, биз яхшыдыкъ япкъанларны бойле мукяфатландырырмыз.
45 О куню, (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
46 (Эй, инкярджылар!) Ашанъыз, (дюньядан) файдаланынъыз бираз! Акъикъат шу ки, сизлер сучлусынъыз!
47 О куню, (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
48 Олар озьлерине: «Аллаhнынъ узурында руку этинъ!» денильген вакъытта эгильмезлер?
49 О куню, (акъикъатларны) ялан сайгъанларнынъ алына вай!
50 Олар артыкъ бундан (Къур'андан) сонъ анги сёзге инанаджакълар.