Сура 82: эль-ИНФИТААР

Наазиаат суресинден сонъ, Меккеде энген, 19 аеттир. Манасы «ярылмакъ»тыр. Семанынъ ярылувындан сёз этерек башлангъаны ичюн, бу адны алгъан. Мевзусы – ахирет алемидир.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-5 Кок юзю ярылгъан, йылдыздар тёкюльген, денъизлер бир-бирине къарышкъан, къабирлернинъ ичиндекилер тышкъа чыкъарылгъан вакъытта, инсан огълу (япып) ёллагъанларыны ве (япамайып) артта къалдыргъанларыны бирер-бирер анълар.
6-8 Эй, инсан! Сени яратып, сени тертипли ве ольчюли япкъан, сени истеген бир шеклинде бирлештирген, ихсаны бол Раббинъе нисбетен сени алдаткъан недир?
9-12 Ёкъ! Бутюн буларгъа бакъмадан, сиз кене де динни яланлайсынъыз. Шуны яхшы билинъ ки, узеринъизде бекчилер, дегерли языджылар бардыр; олар япмакъта олгъанларынъызны билир.
13-16 Яхшылар муакъкъакъ дженнетте, яманлар да джеэннемдедирлер. Джеза кунюнде о ерге кирерлер. Олар (кяфирлер) о ерден бир даа да айрылмазлар.
17-19 Джеза куню недир билирсинъизми? Недир, аджеба о джеза куню? О куню ич бир кимсе башкъасы ичюн бир шей япалмаз. О куню иш Аллаhкъа къалгъандыр.

(Сонъки джумлени «О куню эмир Аллаhнынъдыр. Ялынъыз Аллаh эмир этер», шеклинде де терджиме этмек мумкюн).