Сура 84: эль-ИНШИКЪАКЪ

Инфитаар суресинден сонъ, Меккеде энген, 25 аеттир. Кокнинъ ярылувындан сёз эткени ичюн, бу адны алгъан.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-2 Кок ярылгъан, Раббинъе къулакъ асып, боюн эгеджек алгъа кетирильген вакъытта,
3-5 Ер тюм-тюз этильген, ичинде олгъанларны атып бошалгъан ве Раббини динълеп, Онъа хакъкъы иле итааткъа меджбур этильген вакъытта (инсан огълу япкъанларынен къаршылашыр).
6 Эй, инсан! Шубе ёкъ ки, сен Раббинъге нисбетен гъайрет усьтюне гъайрет косьтермектесинъ; сонъунда Онъа бараджакъсынъ.
7 Кимнинъ китабы сагъындан берильсе,
8 Къолай бир эсап иле эсапкъа чекиледжек;
9 Ве севинчли оларакъ аилесине дёнеджек.
10-13 Кимнинъ де китабы артындан берильсе, дер’ал ёкъ олмакъны истейджек; алевли атешке киреджек. Зира о, (дюньяда) аилеси ичинде (мал-мульк себебинен) къопайгъан эди.

(Бу аетлерде дюньяда зенгин олуп, этрафына ярдым этмеген, менликнен яшагъан, зенгинлигини озю ичюн бир имтияз саяракъ, факъырларны, ёкъсулларны ич де тюшюнмеген кимселернинъ ахиреттеки элемли алы косьтерильмекте. Бу аеттен керекли ибрет дерсини алмагъанлар, олюмнен озьлерини азапнынъ ве атешнинъ ичинде буладжакълар. Албуки, олар зенгинлик ве ферахлыкъ алы девам этеджек, янъыдан тирильген такъдирлеринде, дюньядаки вазифелерине коре тириледжек беллей эдилер. Нетидже беклегенлери киби олмайджакъ).

14 О, ич бир вакъыт Раббине дёнмейджек белледи.
15 Албуки, акъикъатен, Рабби оны корьмекте эди.
16-19 Ёкъ! Чабакъкъа, геджеге ве онда баскъан къаранлыкъкъа, толгъун айгъа емин этерим ки, ал-алдан кечерсинъиз.
20 Бойле экен, олар, аджеба, ничюн иман этмезлер?
21 Олар озьлерине Къур'ан окъулгъанынен, седжде де этмезлер.

(Манада кечкен «седжде этмезлер» ифадеси шу шекиллерде изаатлангъан: 1. Сайгъы косьтермезлер; 2. Аз. Пейгъамбер ве му'минлер, седжде аети окуългъанда, седждеге баргъанлары алда, олар тикилип турарлар; 3. Намаз къылмазлар).

22 Догърусы, кяфирлер яланламакъталар.
23 Албуки, Аллаh оларнынъ гизлеген шейлерини чокъ яхшы билир.
24 (Ресулым!) Оларгъа элем бериджи азапны мужделе!
25 Иман этип, салих амел ишлегенлер башкъадыр; олар ичюн арды кесильмеген бир мукяфат бардыр.