Сура 85: эль-БУРУУДЖ

Шемс суресинден сонъ, Меккеде энген, 22 аеттир. «Буруудж» – бурдж келимесининъ чокълугъыдыр. Суреде бурджлары олгъан кок юзюне, къыямет кунюне ве о куньге шаатлыкъ этеджеклернен, кене о куню мушааде этиледжек вазиетлерге емин этильгенден сонъ, Йеменде олуп кечкен бир вазиетке ишарет этиле: Еудий Зуунувас ве онынъ адамлары, еудийликни къабул этмеген Неджран христианларыны, эндек ичинде якъылгъан бир атешке атып якъарлар ве янаяткъан инсанларны сейир этерлер. Бу шекильде эскендженен якъылып ольдюрильген кимселер инанчлары огъурында ольгенлердир.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-7 Бурджларгъа саип кок юзюне, келеджеги бильдирильген куньге, (о куньде) шаатлыкъ эткенге ве этильгенге ант олсун ки, атешнен толу эндекке атылгъанлар (якъылып) ольдюрильди. Олар (якъкъанлар) да башларына отургъанлар, му'минлерге япаяткъан эскенджени сейир эте эдилер.
8-9 Олардан ялынъыз коклернинъ ве ернинъ мулькю озюне аит олгъан, азиз ве хамид Аллаhкъа иман эткенлери ичюн интикъам алдылар. Албуки, Аллаh эр шейни корер.
10 Шубесиз, инангъан эркеклернен, инангъан къадынларгъа эскендже этип, сонъ тёвбе де этмегенлерге джеэннем азабы ве (о ерде) янмакъ джезасы бардыр.
11 Иман этип, салих амеллер ишлегенлерге исе, земининден ирмакълар акъкъан дженнетлер бардыр. Иште, буюк къуртулыш будыр.
12 Шубесиз, Раббинънинъ якъалавы чокъ шиддетлидир.
13 Билинъ ки О, (кяинат ёкъ экенде) ильк оларакъ яраткъан (олюмден сонъ текрар аятны) кери кетиргендир.
14 О чокъ багъышлайыджы ве чокъ севиджидир.
15 Шерефли Аршнынъ саибидир.
16 Истеген шейлерини мытлакъа япыджыдыр.
17-18 Ордуларнынъ, Фыравун ве Семууднынъ (огърагъан фелякетлерининъ) хабери санъа кельдими?
19 Догърусы, инкярджылар (акъикъатны) яланлап турарлар.
20 Аллаh оларны артларындан сарып алгъандыр.
21-22 Акъикъатта о (яланлагъанлары, аслы) лехв-и махфузда булунгъан шерефли Къур'андыр.

(«Ордуларнынъ хабери» – эвельки миллетлерге кельген пейгъамберлерге къаршы курешкенлернинъ фаджиалы бир шекильде енъилювлеридир. Бу хаберлерни араплар бильмекте эдилер. Бунъа рагъмен, араларындан ёлланылгъан бир пейгъамберге къаршы курештилер. Оларнынъ сонъу не исе, буларнынъ да сонъу одыр).