Экинджи неширге сёз башы

Бисмилляаhирраhмаанирраhиим.

Къур’ан-ы Керим – Аллаhу Таалянынъ сёзю, келямыдыр. О, бутюн инсаниетни бу дюньяда ве ахиретте бахтлылыкъкъа ириштирмек ичюн, сонъки Пейгъамбер Азрети Муhаммед(с.а.в.)ге, арапча оларакъ, Джебраил алейхисселям вастасынен вахий олунгъан, окъулувынен ибадет этильген, ич бир тенъеши олмагъан иляхий Юдже Китаптыр.

Къур’ан-ы Керимнинъ давети, укюм ве ясакълары, ривает ве насиатлары джеми инсанларгъа аит экени козь огюне алынгъанда, Оны окъумакънынъ, суре ве аетлерининъ маналарыны анъламакънынъ эмиети не къадар муимлиги даа зияде анълашыла. Белли олгъаны киби, Юдже Китабымыз ильки кере хиджрий IV асырда фарс тилине чевирильген. Шимди исе, дюньянынъ чешит халкълары тиллеринде Къур’ан-ы Керимнинъ терджимелери мевджуттыр.

Бу терджимелер вастасынен арапча бильмеген инсанлар Юдже Раббимизнинъ эмир ве ясакъларыны ана тиллеринде анъламакъ имкянларына наиль олалар. Бу нокътаи назардан, Къур’ан-ы Керимде беян этильген иляхий акъикъатлар ве огютлернинъ эр кес тарафындан ана тилинде окъуп огренилюви, анъланылувы, олар акъкъында тюшюнилюви, къальплерге ерлештирилюви зияде муимдир.

1998 сенеси, Къырым мусульманлары Диний идаресининъ тарихында биринджи кере, Юдже Китабымызнынъ изаатлы манасы азырланылып, беш бинъ нусхада нешир этильген эди. Бу иш узеринде бир йылдан зияде чалышылды.

Иште, арадан еди йыл къадар вакъыт кечти. Бу йыллар ичинде китапкъа талап даа да артты. Буны козь огюне аларакъ, Къырым мусульманлары Диний идареси “Къур’ан-ы Керим ве изаатлы манасы» китабыны, къырымтатарджа метни гъайрыдан козьден кечирильген алда, текрар нешир этмек къарарына кельди. Бу иште бизге тюрк къардашларымыз ярдымджы олдылар. Бунынъ ичюн, оларгъа, бунынъ киби де, Китапнынъ экинджи неширине эр джеэттен ярдымда булунгъан аркъадашларгъа Къырым мусульманлары адындан терен миннетдарлыкъ бильдиремиз.

Бутюн ишлеримизде Аллаh ярдымджымыз олсун.

Амин!

ЭМИРАЛИ АБЛАЕВ,

Къырым мусульманларынынъ муфтиси.

Октябрь, 2004 cенеси.