Сура 111: ТЕББЕТ

Теббет – «къурусын» манасындаки беддуадыр. Эбу Лехеб акъкъында энген. Зира о, эзиет этмек макъсадынен, Ресулуллахнынъ ёлуна гизлиден тикен къойгъан, бу иште онъа къадыны да ярдым эткен эди. Суре «Месед суреси» дие де анъылыр. Фаатиhа суресинден сонъ, Меккеде энген, 5 аеттир.
(Бир риваетке коре, Шуараа суресининъ 124-нджи аети кельгенинен, Эфендимиз якъын акъарабасыны чагъыраракъ, оларны Ислямгъа давет эткен эди. Эмджеси Эбу Леhеб гъализ сёзлер айтаракъ: «Бизни бунынъ ичюн чагъырдынъмы?», деген эди. Бунынъ узерине бу суре энди).

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-5 Эбу Леhебнинъ эки эли къурусын! Къуруды да. Малы ве къазангъанлары онъа файда бермеди. О алевли бир атеште янаджакъ. Одун ташыйыджы оларакъ ве бойнунда хурма лифинден букюльген бир йип олгъаны алда, къадыны да (атешке киреджек).