Сура 64: эт-ТЕГЪААБУН

Мединеде энген, 18 аеттир. Адыны, докъузынджы атте кeчкен ве алданув, кяр-зарар манасына кельген «тегъаабун» келимесинден алгъан.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Коклерде ве ерде не бар исе, эписи Аллаhны тесбих этер. Мульк Онынъдыр. Хамд Онъадыр. О, эр шейге къадирдир.
2 Сизни яраткъан Одыр. Бойле экен, киминъиз кяфир, киминъиз му'миндир. Аллаh япкъанларынъызны корюджидир.
3 Коклерни ве ерни ерли-ериндже яратты. Сизни шекиллендирди ве шекиллеринъизни де, гузель япты. Дёнюш анджакъ Онъадыр.

(Аетлерден анълашылгъанына коре, Аллаh инсанларны эр тарафлы усьтюн къабилиетли оларакъ яраткъан, бойле экен, бир къысмы яратылыштаки къабилиетининъ аксине, озь ирадесинен куфюрни сечкен. Инсанларнынъ бир къысмы да, кене озь ирадесинен, шахсына уйгъун иманны сечкен).

4 Коклерде ве ерде олгъанларны билир. Гизлегенлеринъизни ве ашкяр эткенлеринъизни де билир. Аллаh къальплерде олгъанны билиджидир.
5 Даа эвель инкяр эткенлернинъ хабери сизге келип етмедими? Иште, олар (дюньяда) япкъанларынынъ джезасыны таттылар. Олар ичюн элем бериджи бир азап да бар.

(Булар – Нуh, hууд, Салих ве Луут Пейгъамберлернинъ куфюрде исрар эткен топлумларыдыр).

6 (О азапнынъ себеби) шу ки, оларгъа Пейгъамберлери ап-ачыкъ делиллер кетирген эдилер, факъат олар: Бир бешер бизни догъру ёлгъа алып бараджакъ экенми? дедилер, инкяр эттилер ве юзь чевирдилер. Аллаh да, ич бир шейге мухтадж олмагъаныны косьтерди. Аллаh зенгиндир, хамдге ляйыкътыр.
7 Инкяр эткенлер, кесен-кес тирильтильмейджеклерини илери сюрдилер. Де ки: Ёкъ! Раббиме ант олсун ки, мытлакъа тирильтиледжексинъиз, сонъра япкъанларынъыз сизге хабер бериледжек. Бу, Аллаhкъа коре къолайдыр.
8 Шунынъ ичюн Аллаhкъа, Пейгъамберине ве эндирген о нурымызгъа (Къур'ангъа) инанынъ. Аллаh япкъанларынъыздан хабердардыр.
9 Махшер вакътында сизни топлайджакъ куню, иште о зарар кунюдир. (Анджакъ) ким Аллаhкъа инанса ве файдалы иш япса, Аллаh онынъ яманлыкъларыны къапатыр, оны (ве онъа бенъзегенлерини), ичинде эбедий къаладжакъ, алтларындан ирмакълар акъкъан дженнетлерге къояр. Иште, буюк къуртулыш будыр.

(Къыямет куню эр кес бир ерге кетирлип топланаджакъ ве япкъанларынынъ эсабы сораладжакъ. О куню яманларнынъ алдангъаны, яхшыларнынъ да акълы олгъаны ортагъа чыкъаджакъ. Аеттеки «йевму'т-тегъаабун» ифадесине «кяр-зарар куню» манасы да берильген).

10 Инкяр эткен ве аетлеримизни яланлагъанларгъа кельгенде, иште олар джеэннем эхлидирлер. О ерде эбедий къаладжакълар. Не фена барыладжакъ ердир о ер!
11 Аллаhнынъ изни олмадан, ич бир мусибет токъунмаз. Ким Аллаhкъа инанса, Аллаh онынъ къальбини догъругъа алып барыр. Аллаh эр шейни билиджидир.

(Аллаhнынъ ильми, ирадеси ве такъдири олмадан, инсангъа ич бир мусибет кельмез. Факъырлыкъ, хасталыкъ, олюм ве къасевет киби сыкъынтылар Аллаhнынъ такъдиринен олгъанына инангъан кимсе бу мусибетлерни сабыр ве метанетнен къаршылар).

12 Аллаhкъа итаат этинъ, Пейгъамберге де итаат этинъ. Юзь чевирсенъиз, билинъ ки, эльчимизге тюшкени, ап-ачыкъ бир теблигъдир.
13 Аллаh; Ондан башкъа ич бир илях ёкътыр. Му'минлер ялынъыз Аллаhкъа таянып ишансынлар.
14 Эй, иман эткенлер! Зевджелеринъизден ве балаларынъыздан сизге душман олгъанлар да бар, олардан сакъынынъ, амма афу этер, къусурларыны козьлерине тюртмез, къусурларыны къапатыр исенъиз, билинъ ки, Аллаh чокъ багъышлайыджы, чокъ мерхаметлидир.
15 Догърусы, малларынъыз ве балаларынъыз сиз ичюн бир имтиандыр. Буюк мукяфат исе, Аллаhнынъ янындадыр.

(Риваетке коре, Меккеден иджрет арзусында олгъан базы мусульманларнынъ зевджелери ве балалары, оларнынъ перишан алгъа къаладжакъларыны огге суререк, бабаларыны иджреттен къалдырмакъ истедилер. Факъат иджретнен къазанылгъан юксек мертебелерни огренген мусульманлар къадын ве эвлятларыны, озьлерине мани олмагъа къалкъкъанлары ичюн, джезаландырмакъ истегенинен, бу ает энди; оларнынъ афу этилювини эмир этти. Бундан да гъайры, мал ве балаларнынъ бекленмеген ерде ве вазиетлерде инсанны гунахкъа сокъуп, ахирет азырлыгъындан четлештире биледжегине де, ишарет этильген).

16 О алда, кучюнъиз еткени къадар, Аллаhкъа исьяндан къачынынъ. Динъленъ, итаат этинъ, озь эйилигинъиз ичюн арджланъ. Ким нефсининъ саранлыгъындан къорчаланса, иште олар къуртулышкъа иришкенлердир.
17 Эгер Аллаhкъа (ризасы огърунда) одюнч берир исенъиз, Аллаh оны сиз ичюн къат-къат арттырыр ве сизни багъышлар. Аллаh чокъ мукяфат бериджидир, джеза берювде аджеле этмейиджидир.
18 Корюльмегенни ве корюльгенни билиджидир. Усьтюндир, икмет саибидир.