Сура 74: эль-МУДДЕССИР

Меккеде назиль олгъан; 56 аеттир. Суре адыны ильк аетиндеки «эль-муддессир» келимесинден алгъан. «Муддессир» – орьтюсине бурюнген, сарынгъан демектир.
Аз. Пейгъамберге хитап эткен ильк ает, Музземмиль суресинден эвель назиль олгъан. (Музземмиль суресининъ биринджи аетиндеки анълатувгъа бакъ.).

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Эй, орьтюнип бурюнген (Ресулым)!
2 Тур ве (инсанларны) тенбиеле.
3 Садедже Рабинъни буюк таны.
4 Урбанъны тер-темиз тут.
5 Яман шейлерни терк эт.
6 Япкъан эйилигинъни чокъ коререк, козьге тюртме.
7 Раббинънинъ ризасына иришмек ичюн сабыр эт.
8 О Суургъа уфленген вакъыт бар я,
9 Иште, о кунь зорлу бир куньдир.
10 Кяфирлер ичюн (ич де) къолай дегильдир.
11-14 Тек оларакъ яратып, онъа бол сервет ве козю огюнде тургъан огъуллар бердигим, озю ичюн (ниметлерни огюне) сердикче сердигим о кимсени манъа быракъ!
15 Бунынъ усьтюне о (ниметлеримни) даа да арттырувымны умют этмекте.
16 Асла (умют этмесин)! Чюнки, о, бизим аетлеримизге нисбетен текмиль инатчыдыр.
17 Мен оны сарп бир ёкъушкъа тырмаштыраджагъым!
18 Зира, о, тюшюнди-ташынды, ольчеди, бичти.
19 Джаны чыкъсын, не шекильде ольчеди-бичти!
20 Сонъ джаны чыкъсын, текрар (ольчеди-бичти); насыл ольчеди-бичти исе!
21-25 Сонъ бакъты. Сонъ къашларыны чатты, юзюни экшитти. Энъ сонъунда кибрини енъалмайып, аркъа чевирди де: «Бу (Къур'ан) деди, олса-олса (сихирбазлардан огренилип) накъл этильген бир тылсымдыр. Бу, инсан сёзюнден башкъа бир шей дегиль».

(Риваетке коре, Велид б. Мугъииренинъ Аз. Пейгъамбер окъугъан Къур'анны динълегенинен, чокъ тесирленгенини анълагъан Къурейш мушриклери «Эй, ваах! дедилер, Велид дининден дёнген. Артыкъ онъа бакъып, бутюн Къурейш дининден дёнеджек!». Бунынъ узерине, къардашынынъ огълу Эбу Джехил Велидге барып, гъурурына сыгъмайджакъ сёзлернен оны къандырды. Сонъ бирликте мушриклернинъ янына кельдилер. Велид оларгъа Аз. Муhаммед (с.а.)ге «меджнун», «кяхин», «шаир» ве «яланджы» лагъапларынен хитап этювнинъ ерли олмайджагъыны анълатты; ниает, узундан узадия тюшюнип-ташынгъан сонъ: «Олгъан-оладжагъы о бир сихирбаздыр. Корьмейсинъизми, инсанны аилесинден, эвлядындан, хызметкярындан айырмакъта», деди. Мушриклер бу сёзлерни чокъ бегендилер ве Аз. Пейгъамберге «сихирбаз» дие хитап этмеге башладылар. Бу, Ресул-ы Экремге зияде токъунды).

26 Мен оны секъаргъа (джеэннем тюбине) сокъаджам.
27 Сен секъар недир билесинъми?
28 Эм (бутюн беденни эляк этер, ич бир шей) къалдырмаз, эм (эски алгъа кетирип, текрар азап этювден) вазгечмез о.
29 Инсаннынъ терисини къавурыр.
30 Узеринде он докъуз (мухафыз мелек) бар.
31 Биз джеэннемнинъ ишлерине бакъмакъ иле, анджакъ мелеклерни вазифелендиргендирмиз. Оларнынъ сайысыны да инкярджылар ичюн садедже бир имтиан (весилеси) яптыкъ ки, бойлеликнен, озьлерине китап берильгенлер яхшыджа огренсин, иман эткенлернинъ иманыны арттырсын; эм озьлерине китап берильгенлер, эм му'минлер шубеленмесинлер, къальплеринде хасталыкъ (мараз) олгъанлар ве кяфирлер де: «Аллаh бу мисальнен не демек истеген?», десинлер. Иште, Аллаh бойледже истегенини сапыкълыкъта быракъыр, истегенини догъру ёлгъа ириштирир. Раббинънинъ ордуларыны озюнден башкъасы бильмез. Бу исе, инсанлыкъ ичюн анджакъ бир огюттир.
32 Ёкъ, ёкъ (огют алмазлар). Айгъа ант олсун ки,
33 Дёнюп кетмекте олгъан геджеге,
34 Агъармакъта олгъан сабагъа ант олсун ки,
35-37 О (джеэннем), инсанлыкъ ичюн, сизден илери кетмек я да кери къалмакъ истеген кимселер ичюн, буюк тенбиелейиджи мусибетлерден биридир.
38 Эр нефис (инсан) къазангъанына нисбетен бир рехиндир;
39 Анджакъ сагъдакилер истисна.

(«Сагъдакилер» акъкъында бакъ. 56/16-нынъ манасы).

40-42 Олар дженнетлер ичиндедир. Гунахкярларгъа: Сизни шу якъыджы атешке сокъкъан недир? дие узакътан-узакъкъа сорарлар.
43 Олар бойле джевап берирлер: Биз намаз къылгъанлардан дегиль эдик,
44 Ёкъсулны тоюрмай эдик,
45 (Батылгъа) далгъанларнен бирликте дала эдик,
46 Джеза кунюни де ялан сая эдик,
47 Сонъунда бизге олюм кельди чатты.
48 Артыкъ шефаатчыларнынъ шефааты оларгъа файда бермез.
49-51 Бойле экен, оларгъа не ола ки, санки арсландан урькип, къачкъан кийик эшеклер киби (аля) огюттен юзь чевирелер?
52 Даа догърусы, олардан эр бири, озюне, (огюнде) ачылгъан саифелер (иляхий вахий) берильгенни истей.
53 Ёкъ! Аслында олар ахиреттен къоркъмайлар.
54 Асла (тюшюнгенлери киби дегиль)! Бильсинлер ки, бу, акъикъатен бир тенбиедир!
55 Истеген ондан (тюшюнип) огют алыр.
56 Бунынънен берабер, Аллаh тилемеден, олар огют алалмазлар. Сакъынылмагъа ляйыкъ олгъан да Одыр, магъфирет саиби де Одыр.