Сура 90: эль-БЕЛЕД

Меккеде, Къаф суресинден сонъ энген, 20 аеттир. Адыны ильк аетте кечкен, Меккени анълаткъан ве «шеэр» манасындаки «белед» келимесинден алгъан.
Бу суреде инсаннынъ яратылышындан, онынъ базы давранышларындан, инсангъа берильген усьтюн васыфлардан, о васыфларны эйиликке къулланмагъаннынъ фена акъибетинден, эйиликке къуллангъанларнынъ да, бахтлы келеджеклеринден сёз этиле.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-4 Бу больгеге -ки сен бу больгедесинъ-, бабагъа ве ондан мейдангъа кельген балагъа емин этерим ки, биз инсанны (козь-козьге келеджек нидже) зорлукълар ичинде яраттыкъ.
5 Инсан, ич кимсе онъа кучь етиштиралмайджакъ беллейми?
6 «Пек чокъ мал арджладым» дей.

(Базы тефсирлерге коре, аетте, мушриклернинъ Аз. Пейгъамберге душманлыкъ огърунда япкъан арджаламаларындан сёз этювлерине ишарет олунмакъта).

7 Кимсе оны корьмеди беллейми?
8-10 Биз онъа эки козь, бир тиль ве эки дудакъ бермедикми? Онъа эки ёл (догъру ве эгрини) косьтермедикми?
11-16 Факъат о, сарп ёкъушны ашалмады. О сарп ёкъуш не олгъаныны билесинъми? Хызметкяр азат этмек я да ачлыкъ кунюнде якъыны олгъан бир етимни, яхут ап-ачыкъ бир ёкъсулны тоюрмакътыр.
17-18 Сонъ иман эткенлерден, бир-бирилерине сабыр тевсие эткенлерден ве бир-бирилерини аджымакъны огютлегенлерден олмакътыр. Иште, булар сагъдакилердир.

(Къур'анда кечкен «сагъдакилер» ве «солдакилер» табирлерининъ манасы ичюн Вакъыа суреси, 8, 9, 16-нджи аетлерининъ изаатларына бакъ.).

19-20 Аетлеримизни инкяр эткенлер исе, иште олар солдакилердир. Джезалары, къапулары усьтлерине сым-сыкъ къапатылгъан бир атештир.