Сура 94: эль-ИНШИРААХ

«Иншираах» – ачылмакъ, кенишлемек, севинмек маналарындадыр. Дуhаа суресинден сонъ, Меккеде энген, 8 аеттир. Бу суреде Пейгъамберимизнинъ балалыгъында пейгъамберликке азырламакъ узьре, юрегининъ ачылып темизленювинден сёз юрсетиле. Айрыджа, о кетирген диндеки къолайлыкъларгъа дикъкъат чекилерек, Аллаhкъа шукюр этмеге тешвикъ этиле.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Биз сенинъ коксюнъни ачып кенишлетмедикми?
2-3 Белинъни буккен юкюнъни сенден алып атмадыкъмы?
4 Сенинъ шанынъны ве шуретинъни юджельтмедикми?
5-6 Эльбетте, къыйынлыкънынъ янында бир къолайлыкъ бар. Акъикъатен, зорлукънен берабер, бир къолайлыкъ даа бардыр.
7-8 Бош къалдынъмы, аман (башкъа) ишке сарыл ве ялынъыз Раббинъе ёнель!

(Базы тефсирджилер битирильген ишни, базылары да, башланаджакъ ишни «ибадет» оларакъ ёрумлагъанлар. Бу ёрумларнынъ бераберлик нокътасы дюнья ве ахирет арасындаки ольчюге дикъкъат этилюви кереклигине берилювидир).