Сура 107: эль-МААУУН

Маауун – зекят бермек я да бир шейни кечиджи оларакъ къулланувы ичюн, бирисине бермек шеклинде ярдым демектир. Алимлернинъ чокъуна коре, эписи Меккеде энген, 7 аеттир. Динни яланлагъан, яхшылыкътан узакъ олгъан кимселер акъкъында энген.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Динни яланлагъанны корьдинъми?
2 Иште, о, етимни итеп, къакъар;
3 Ёкъсулны тоюрмагъа тешвикъ этмез;
4-5 Языкълар олсун, о намаз къылгъанларгъа ки, олар намазларыны джиддийге алмазлар.
6-7 Олар косьтериш япыджылардыр; хайыргъа да мани олурлар.

(Базы кимселер намазларына рия къатарлар, базылары да, намазнынъ эркяныны толу эда этмезлер. Аетте буларгъа ишарет этильген).