Сура 88: эль-ГЪААШИЙЕ

Адыны ильк аетте кечкен ве эр шейни саргъан, къаплагъан, дешети эр шейге етишкен къыямет куню манасындаки «гъаашийе» келимесинден ала. Ильк кельген сурелерден олуп, Заарийаат суресинден сонъ, Меккеде энген. Бу суреде къыямет ве ахиретке аит хаберлер бар, айрыджа Аллаhнынъ барлыгъыны анъламагъа ярдым этеджек базы яратылышнен делиллер анълатылгъан. Аятнынъ бир тертип ве низам ичинде акъып баргъаны, бу агъымнынъ сонъунда Аллаhкъа барыладжагъы ве Онынъ къатында эсап бериледжеги анълатыла. 26 аеттир.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 (Ресулым!) Дешети эр шейни къаплагъан къыяметнинъ хабери санъа кельдими?
2-7 О куню бир такъым юзьлер зелильдир, токътамадан чалышыр, (факъат бошуна) ёрулыр, къызгъын атешке кирер. Оларгъа къайнап тургъан сув чокърагъындан ичирилир, олар ичюн къуругъан тикенден башкъа емек ёкътыр, о исе, не беслер, не де ачлыкъны кеткизир.
8-11 О куню бир такъым юзьлер де бардыр ки, бахтлыдырлар; (дюньядаки) гъайретлеринден хошнут олгъандырлар, юдже бир дженнеттедирлер. О ерде бош бир сёз эшитмезлер.
12-16 О ерде (дженнетте) девамлы акъкъан бир чокъракъ, о ерде юксельтильген тахтлар, къоюлгъан къаделер, сыра-сыра тизили ястыкълар, тёшельген килимлер бар.
17-20 (Инсанлар) девенинъ насыл яратылгъанына, кокнинъ насыл юксельтильгенине, дагъларнынъ насыл тикленгенине, ер юзюнинъ насыл яйылгъанына бир бакъмазлармы?
21-26 О алда (Ресулым), огют бер. Чюнки, сен анджакъ огют бериджисинъ. Оларнынъ усьтюнде бир зорбаджы дегильсинъ. Анджакъ юзь чевирип, инкяр эткенге кельгенде, иште, ойлесини Аллаh энъ буюк азап иле джезаландырыр. Шубесиз, оларнынъ дёнюши садедже бизгедир. Сонъ оларнынъ соргъугъа чекилюви де, садедже бизге аиттир.