Сура 98: эль-БЕЙЙИНЕ

Ачыкъ делиль манасына кельген ве биринджи аетте кечкен «беййине» келимеси суреге ад олгъан. Талаакъ суресинден сонъ, Мединеде энген, 8 аеттир. Бу суреде кяфирлерден ве мушриклерден сёз этильген, оларнынъ базы давранышлары анълатылгъан, инангъан ве яхшы ишлер япкъанларнынъ къуртулышкъа иришеджеги ифаде этильген.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Ап-ачыкъ делиль оларгъа кельгенге къадар, эхл-и китаптан ве мушриклерден инкярджылар (куфюрден) айрыладжакъ дегиль эдилер.
2-3 (Иште, о ап-ачыкъ делиль) Аллаh тарафындан ёлланылгъан ве энъ догъру укюмлерни ичине алгъан, тер-темиз саифелерни окъугъан бир эльчидир.
4 Озьлерине китап берильгенлер анджакъ о ачыкъ делиль (Пейгъамбер) оларгъа кельгенден сонъ болюндилер.
5 Албуки, олар анджакъ динни ялынъыз Онъа хас къыларакъ ве ханифлер оларакъ, Аллаhкъа къуллыкъ этювлери, намаз къылувлары ве зекят берювлери эмир олунгъан эди. Дос-догъру дин де – будыр.

(«Ханиф» не олгъаны акъкъында Руум суресининъ 30-нджи аети изаатына бакъ.).

6 Эхл-и китап ве мушриклерден олгъан инкярджылар ичинде эбедий оларакъ къаладжакъ джеэннемлери атешиндедирлер. Иште, халкънынъ энъ шеррлилери олардыр.
7 Иман этип, салих амеллер ишлегенлерге кельгенде, халкънынъ энъ хайырлысы да олардыр.
8 Оларнынъ Рабблери къатындаки мукяфатлары – земининден ирмакълар акъкъан, ичинде даимий оларакъ къаладжакъ Адн дженнетлеридир. Аллаh олардан хошнут олгъан, олар да Аллаhтан хошнут олгъанлар. Бу айтылгъанлар эп Раббинъден къоркъкъан (Онъа сайгъы косьтергенлер) ичюндир.