Сура 36: ЙААСИИН

Суре адыны эки арифтен ибарет ильки аеттен алгъан. Меккеде энген, 83 аеттир.
Суреге исим оларакъ берильген «йаасиин» эсас оларакъ, «Эй, инсан!» манасында олгъаны къабул этильген. Бунынънен козьде тутулгъаны Аз.Пейгъамбердир. Йаасиин суреси Къур'аннынъ къальби къабул этильген ве мусульманлар арасында айры бир эмиет къазангъан. Фазилети акъкъында хадислер бар.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Йаасиин.
2 Икмет толу Къур'ан акъкъы ичюн,
3 Сен, шубесиз, пейгъамберлерденсинъ.
4 Догъру ёл узериндесинъ.
5 (Бу Къур'ан) усьтюн ве чокъ мерхаметли Аллаh тарафындан эндирильгендир.
6 Аталары тенбиеленмеген, бу себебтен, озьлери де гъафлет ичинде къалгъан бир топлумны тенбиелевинъ ичюн эндирильгендир.
7 Ант олсун ки, оларнынъ чокъу гъафлетлерининъ джезасыны булгъандырлар. Чюнки, олар иман этмейлер.
8 Биз оларнынъ боюнларына алкъалар кечирдик. О алкъалар ченгелерине къадар таянмакътадыр. Бунынъ ичюн башлары юкъары къалкъыкътыр.

(Ает иман этмегенлери ичюн, джеза кореджек кяфирлер вазиетининъ темсилий бир ифадесидир).

9 Оглеринден бир сед ве артларындан бир сед чектик де, оларны къапаттыкъ, артыкъ коралмазлар.

(Иман ёллары оларгъа къапалы олгъаны ичюн хакъны коралмазлар).

10 Оларны тенбиелесенъ де, тембиелемесенъ де, олар ичюн бирдир, инанмазлар.
11 Сен анджакъ зикрге (Къур'ангъа) уйгъан ве корьмегени алда, Рахмандан къоркъкъан кимсени тенбиелей билирсинъ. Иште, бойлесини бир магъфирет ве гузель бир мукяфат иле мужделе.
12 Шубесиз, олюлерни анджакъ биз тирильтирмиз. Оларнынъ япкъан эр ишлерини, быракъкъан эр излерини язармыз. Биз эр шейни ап-ачыкъ бир китапта (левх-и махфузда) сайып язгъандырмыз.

(Олюлерни тирильтмек табири – джаиллерни хидаетке ириштирмек, мушриклерни ширктен имангъа дёндюрмек шеклинде де тефсир этильген).

13 Оларгъа шу шеэр халкъыны мисаль кетир: О вакъытта оларгъа , эльчилер кельген эди.

(Бу шеэрнинъ Антакъия олгъаны айтыла).

14 Оларгъа о заман биз эки эльчи ёллагъан эдик; Оларны яланладылар. Бунынъ узерине учюнджи бир эльчи ёлладыкъ. Олар: Биз сизге ёлланылгъан Аллаh эльчилеримиз, дедилер.
15 Эльчилерге дедилер ки: Сиз де, анджакъ бизим киби, бирер инсансынъыз. Рахман, ич бир шей эндирмеди. Сиз, анджакъ ялан сёйлемектесинъиз.
16 (Эльчилер) дедилер ки: Раббимиз биле; биз, акъикъатен сизге ёлланылгъан эльчилермиз.
17 «Бизим вазифемиз ачыкъ бир шекильде Аллаhнынъ эмирлерини сизге теблигъ этювден башкъа бир шей дегиль» дедилер.
18 (Бунынъ узерине олар:) Догърусы, сиз бизге огъурсыз кельдинъиз. Эгер бу иштен вазгечмесенъиз, ант олсун, сизни ташборангъа тутаджакъмыз ве бизден сизге мытлакъа фена бир яманлыкъ токъуныр, дедилер.
19 Эльчилер бойле джевап бердилер: Сизинъ огъурсызлыгъынъыз сизнен берабердир. Сизге насиат этиле исе, бу огъурсызлыкъмы? Догърусы, сиз чокъкъа чапкъан бир миллетсинъиз.
20 Деркен, шеэрнинъ о бир уджундан бир адам чапып кельди. «Эй, къавмым! деди, бу эльчилерге уйынъыз!».
21 «Сизден бир уджрет истемегенлерге уйынъ, чюнки, олар хидаетке иришкен кимселердир».

(Бу тевсиесинден отьрю, адамгъа дёнерек, «Вай, сен де оларнынъ дининденсинъми», дедилер. Бунынъ узерине адам бойле деди:)

22 «Манъа не олгъан ки, мени яраткъангъа ибадет этмейджек экеним! Албуки, эпинъиз Онъа дёндюриледжексинъиз».
23 «Ондан башкъа танърылар эдинейимми? О бол мерхаметли Аллаh, эгер манъа бир зарар тилесе, оларнынъ (путларнынъ) шефааты манъа ич бир файда бермез, мени къуртаралмазлар».
24 «Иште, о заман мен ачыкътан-ачыкъ бир сапыкълыкъ ичине комюльген олурым».
25 «Шубесиз, мен Раббинъизге инандым, мени динъленъ".

(Ёлдан азгъанлар бу сёзлерни динълемейип, о затны таш боранына туттылар. Там оледжек эснасында онъа:)

26-27 Дженнетке кир! денильди. «Кешке, деди, Раббимнинъ мени багъышлагъаныны ве мени икрамгъа наиль олгъанлардан эткенини къавмым бильсе эди!».
28 Биз ондан сонъ, онынъ миллетини эляк этмек ичюн, узерлерине коктен ич бир орду эндирмедик ве эндиреджек де дегиль эдик.
29 (Оларны эляк эткен) къоркъунч сестен башкъа бир шей дегиль эди. Аман сёнюп кеттилер.
30 Не языкъ шу къулларгъа! Оларгъа бир пейгъамбер кельмей корьсин, илле де онынънен алай этмеге къалкъышырлар.
31 Мушриклер корьмейлерми ки, олардан эвель нидже къавмларны эляк эттик. Олар, текрар дёнюп де, буларгъа кельмезлер.
32 Эльбетте, оларнынъ эписи (къыямет куню) къаршымызда азыр тураджакълар.
33 (Бу хусуста) олю топракъ олар ичюн муим бир делильдир. Биз онъа ягъмурнен аят бердик ве ондан дане чыкъардыкъ. Иште, олар бундан ашарлар.
34 Биз ер юзюнде нидже-нидже хурма багъчалары, юзюм багълары яраттыкъ ве о ерлерде бир чокъ чокъракълар фышкъырттыкъ.
35 Та ки, оларнынъ мейваларындан ве эллеринен етиштиргенлеринден ашасынлар. Аля шукюр этмейджеклерми?
36 Ернинъ етиштиргенлеринден, инсанларнынъ озьлеринден ве даа маиетини бильмеген шейлеринден бутюн чифтлерни яраткъан Аллаh чокъ юджедир.
37 Гедже де, олар ичюн бир ибрет аляметидир. Биз ондан куньдюзни сыйырып чекермиз де, олар къаранлыкъларгъа комюлирлер.
38 Кунеш, озю ичюн бельгиленген ерде акъар (дёнер). Иште, бу, азиз ве алим олгъан Аллаhнынъ такъдиридир.
39 Ай ичюн де бир такъым (ёлакълар) тайин эттик. Ниает, о, эгри хурма далы киби (хилял) олур да, кери дёнер.
40 Не кунеш айгъа етише билир, не де гедже куньдюзни кече билир. Эр бири бир ёлакъта ялдарлар.
41 Оларнынъ зурриетлерини топ-толу бир гемиде ташыгъанымыз да буюк бир ибреттир.
42 Олар ичюн бунынъ киби миниледжек башкъа шейлер де яраттыкъ.
43 Истесек, оларны сувда богъармыз. О заман не оларнынъ имдадына чапкъан олур, не де олар къуртарылырлар.
44 Анджакъ, бизим тарафымыздан бир рахмет ве белли бир замангъа къадар дюньядан файдаландырувымыз истиснадыр.

(Юдже Аллаh 32-нджи аетте къыямет кунюнде бутюн инсанларнынъ озь узурунда топланаджакъларыны бильдирген ве даа сонъки аетлерде де, бунъа къадир олгъанына даир бир чокъ делиль кетирген. Бу джумледен, ольген топракънынъ тирильтилюви ве бундан чешит осюмликлер ве мейваларнынъ эльде этилюви, чифт-чифт варлыкъларнынъ яратылувы, гедже ве куньдюзнинъ бир-бирини такъип этюви, кунешнен айнынъ озь ёлакъларында дёнювлери, гемилернинъ денъизде ялдавлары ве дигер миниледжек васталарнынъ яратылувы киби делиллер зикр эткен. Истегени такъдирде, инсанларны денъизде богъа биледжегини, рахмет ве такъдирининъ кереги оларакъ, белли бир муддет инсанларны яшатаджагъыны да бильдирген).

45 Оларгъа япаяткъан ве япып артта къалдыргъан ишлеринъизде Аллаhтан къоркъынъ; умют этилир ки, сизге мерхамет олуныр, денильгенде (эмиет бермезлер).
46 Оларгъа Рабблерининъ аетлеринден бир ает кельмей турсын, илле де ондан юзь чевиргендирлер.
47 Аллаhнынъ сизге рызкъ оларакъ бергенлеринден хайыргъа сарф этинъ, денильгенинде кяфирлер му'минлерге дедилер ки: Аллаh истеген такъдирде тоюраджакъ кимселерини биз тоюраджакъмызмы? Сиз акъикъатен, ачыкътан-ачыкъ бир сапыкълыкъ ичиндесинъиз.
48 Олар: Эгер акъикъатен, догъру сёзлей исенъиз, бу техдит не заман керчеклешеджек? дерлер.
49 Олар бир-бирилеринен чекишип тургъанларында, оларны апансыздан якъалайджакъ къоркъунч бир сесни беклемектелер.
50 Иште, о вакъытта олар не бир васиетте булуна билирлер, не де къоранталарына дёне билирлер.
51 Ниает, Суургъа уфленеджек. Бир де бакъарсынъ ки, олар къабирлеринден къалкъып, чапышаракъ, Рабблерине барырлар.
52 (Иште, о вакъытта:) Эй-вах, эй-вах! Бизни къабримизден ким тургъызды? Бу, Рахманнынъ вадесидир. Пейгъамберлер акъикъатен догъру сёйлегенлер! дерлер.
53 Олгъаны мутхиш бир сестен ибареттир. Бунынъ узерине оларнынъ эписи аман узурымызда азыр булунырлар.
54 О куню ич бир кимсе энъ уфакъ бир акъсызлыкъкъа огърамаз. Сиз о ерде анджакъ япкъанларынъызнынъ къаршылыгъыны алырсынъыз.
55 О куню дженнетлилер, акъикъатен ниметлер ичинде сефа сюрерлер.
56 Олар ве зевджелери кольгелер алтында тахтларгъа къурулырлар.
57 О ерде олар ичюн эр чешит мейва бардыр. Бутюн арзулары ерине кетирилир.
58 Оларгъа мерхаметли Раббинъ сёйледиги селям бардыр.
59 «Айырылынъ бир тарафкъа бугунь, эй, гунахкярлар!»
60 «Эй, Адем огъуллары! Сизге шейтангъа табынманъыз, чюнки, о сизинъ ап-ачыкъ бир душманынъыздыр» демедимми?
61 «Ве манъа къуллыкъ этинъ, бу догъру ёлдыр» демедимми?".
62 Шейтан сизден пек чокъ миллетни къандырып, саптырды. Аля акъыл етиштиоалмайсынъызмы?
63 Иште, бу сизге ваде этильген джеэннемдир.
64 Инкярынъыз себебинен, бугунь о ерге киринъ!
65 О куню оларнынъ агъызларыны муурьлермиз; япкъанларыны бизге эллери анълатыр, аякълары да шаатлыкъ этер.
66 Истесек, оларнынъ козьлерини бус-бутюн корь этер эдик. О вакъытта догъру ёлны тапмагъа чапышырлар, амма насыл кореджек эдилер?
67 Эгер истесек, олгъан ерлеринде оларнынъ шекиллерини денъиштирир эдик де, не огге юрмеге кучьлери етер эди, не де арткъа къайтмагъа!
68 Кимге узун омюр берсек, биз онынъ яратылышыны (къартлыкънен шеклини) терсине чевирирмиз. Ич тюшюнмейлерми?
69 Биз онъа (Пейгъамберге) шиир огретмедик. Затен, онъа ярашмаз эди де. Онынъ сёйлегенлери, анджакъ Аллаhтан кельген бир огют ве ачыкътан-ачыкъ Къур’андыр.
70 Тири олгъанларны тенбиелесин ве кяфирлер джезаны хакъ этсинлер дие.
71 Корьмейлерми ки, биз къудретимизнинъ эсери олмакъ узьре, олар ичюн бир чокъ айван яраттыкъ. Бу саеде олар буларгъа саип олгъандырлар.
72 Бу айванларны оларнынъ эмирлерине бердик. Оларнынъ базыларыны минмек ичюн къулланырлар, базысыны бесленмек ичюн ашарлар.
73 Бу айванларда олар ичюн нидже файдалар ве ичиледжек сутлер бар. Аля шукюр этмезлерми?
74 Олар, ярдым кореджеклерини умют этерек, Аллаhтан башкъа иляхлар эдиндилер.
75 Албуки, иляхларнынъ оларгъа ярдым этмеге кучьлери етмез. Аксине, озьлери булар ичюн ярдымгъа азыр аскерлердир.
76 (Ресулым!) О алда, оларнынъ сёзлери сакъын сени кедерлендирмесин. Шубесиз, биз оларнынъ гизлегенлерини де, ашкяр эткенлерини де бильмектемиз.

(Ольгенден сонъ тирильмекни инкяр эткен Убей б.Халеф чюрюген бир кемик алып, элинде уфкъалагъандан сонъ, Ресулуллахкъа дёнерек: «Аллаh бу чюрюген кемиклерни текрар тирильтеджегине инанасынъмы?», деди. Ресулуллах (с.а.): «Эбет, сени тирильтеджек ве джеэннемге сокъаджакъ», дие джевап берди. Бунынъ узерине 77 ве 78-нджи аетлер назиль олды).

77 Инсан корьмезми ки, биз оны нутфеден яраттыкъ. Бир де бакъасынъ ки, ап-ачыкъ душман кесильген.
78 Озюнинъ яратылышыны унутып, бизге къаршы мисаль кетирмеге къалкъыша ве: «Шу чюрюген кемиклерни ким тирильтеджек?» дей.
79 Де ки: Оларны ильк кере яраткъан тирильтеджек. Чюнки, О, эр тюрлю яратувны гъает яхшы билир.
80 Яш агъачтан сизге атеш чыкъарыджы Одыр. Иште, атешни сиз ондан якъмакътасынъыз.

(Бедевийлер агъачларны бир-бирине ышкъалаяракъ ве якъаракъ, атеш эльде эте эдилер. Ем-ешиль агъачтан атеш чыкъармагъа къадир олгъан Аллаh чюрюген кемиклерни тирильтмеге де къадирдир. Аетте бунъа ишарет этильмекте).

81 Коклерни ве ерни яраткъан, оларгъа бенъзегенлерни яратмагъа къадир дегильми? Эбет! Эльбетте, къадирдир. О, эр шейни хакъкъы иле билиджи, яратыджыдыр.
82 Бир шей яратмакъ истеген вакътында, Онынъ япкъаны «Ол» деювден ибареттир. Аман олур.
83 Эр шейнинъ мульки озь элинде олгъан Аллаhнынъ шаны не къадар юджедир! Сиз де Онъа дёнеджексинъиз.