Сура 83: эль-МУТАФФИФИИН

Меккеде энген, 36 аеттир. Ольчю ве тартувларында ийле япкъанларны яманлаяракъ башлангъаны ичюн, бу адны алгъан.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-3 Инсанлардан алгъанда ольчеп- тарткъанларында там, оларгъа бермек ичюн ольчеп-тарткъанларында исе, эксик туткъан ийлекярларгъа языкълар ослун!
4-6 Олар тюшюнмезлерми ки, буюк бир куньде (эсап бермек ичюн) тирильтиледжеклер! Ойле бир кунь ки, инсанлар о куньде алемлернинъ Рабби узурында тик тураджакълар.

(Ибн Умер бу сурени окъугъанда, алтынджы аетке кельгенинен, окюр-окюр агълагъан. Бир бедевий де Абдуллах б. Мервангъа: «Аллаhнынъ ольчю ве чекисинде ийле япкъанлар акъкъында не сёйлегенини бильгенинъ алда, мусульманларнынъ малыны ольчюсиз, чекисиз ве захметсиз алмакъта девам этесинъ!» деген эди).

7 Догърусы, гунахкярлырнынъ язысы, муакъкъакъ Сиджджиинде олмакътыр.
8 Седжджиин недир, билесинъми?

(Тефсирлерде Сиджджиинге чешит маналар берильген: а). Зияде тар бир зиндан; б). Джеэннемде бир къую; в). Кяфирлернинъ амеллери язылгъан китап; г). Я да инсанларнен джинлернинъ амеллери къайд этильген дефтер).

9 (О гунахкярларнынъ язысы) амеллер сайылып язылгъан бир китаптыр.
10 О куню яланджыларнынъ алына вай!
11 Ки олар, джеза кунюни ялан саярлар.
12 Оны ялынъыз укюмлерни таптагъан ве гунахкъа баткъан кимселер ялан дер.
13 Бойле бирисине аетлеримиз окъулгъанынен: «Эскилернинъ масаллары», дер эди.
14 Ёкъ! Аксине, оларнынъ япмакъта олгъан (яманлыкълары) къальплерини кирлеткендир.
15 Ёкъ! Олар, шубесиз, о куню Рабблеринден (Оны корювден) махрум къалгъанлардыр.

(Тефсирджилернинъ чокъу ве Эхл-и Суннет келям алимлери бу аетни, ахиретте му'минлер Аллаhны кореджеклерине делиль сайгъанлар).

16 Сонъ олар джеэннемге кирерлер.
17 Сонъ оларгъа: «Иште, яланлагъанынъыз (джеэннем) будыр», денилир.
18 Ёкъ! Ант олсун, яхшыларнынъ китабы Иллиюндадыр.
19 Иллиюн недир билесинъми?
20 (О Иллиюндаки китап) Ичинде амеллер къайд этильген бир китаптыр.
21 О китапны, Аллаhкъа якъын олгъанлар корерлер.
22 Яхшылар кесен-кес дженнеттедирлер.
23 Олар о ерде курсилер узеринде этрафкъа бакъарлар.
24 Оларнынъ юзюнде ниметлернинъ севинчини корерсинъ.
25 Оларгъа муурли халис бир ички такъдим этилир.
26 Онынъ ичими сонъунда мис къокъусы бардыр. Иште, ярышкъанлар анджакъ онда ярышсынлар.
27 Къарышмасы Тесниимдендир.
28 (О Тесниим Аллаhкъа) Якъын олгъанлар ичеджек бир чокъракътыр.
29 Шубесиз, гунахкярлар (дюньяда) иман эткенлерге кулер эдилер.
30 Оларнен расткелишкенде къаш-козь ойнатып, алай эте эдилер.
31 Аилелерине къайткъанларында, (алайлары себебинден) кейфленерек дёне эдилер.
32 Му'минлерни корьгенде: «Шубесиз, булар сапкъан», дер эдилер.
33 Албуки, олар му'минлерни козетиджи оларакъ ёлланылмадылар.
34 Иште, о куню (ахиретте) де иман эткенлер кяфирлерге кулерлер.
35 Курсилер узеринде этрафкъа бакъарлар.
36 Кяфирлер япкъанларынынъ джезасыны таптылармы? (Эльбетте таптылар).